Specifications

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Drmin Dmin Amin PN
(mm x mm) (in) (mm) (mm) (mm) (bar)
114 x 60 4 x 2 60.5 45 25 6
140 x 60 5 x 2 60.5 71 25 6
168 x 90 6 x 3 89.5 95 40 6
168 x 114 6 x 4 114.5 95 59 6
250 x 140 10 x 5 250 149 65 6

Technical standards

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3