Dự án kéo ngầm băng sông, Metro City, TP Hồ Chí Minh
(HDPE D315, khối lượng 6.000m)