Dự án thu gom và xử lý nước thải Thành phố Đà Nẵng
(HDPE D800-315, khối lượng 17.000m)