Dự án thu gom xử lý nước thải Thành phố Nha Trang
(HDPE D1000- D450, khối lượng 11.000m