Hệ thống cấp nước Đảo Phú Quốc

(HDPE D560 – 450 -315, khối lượng: 15.000m)