Specifications

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Lmin PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 ½ 28 2 37 15
27 ¾ 33 3 43 15
34 1 43 4 50 15
42 51 5 58 15
49 59 5 71 12
60 2 72 7 80 12
76 88 7 78 12
90 3 101 7 89 12
114 4 131 7 116 12
140 5 158 7 133 12
168 6 188 7 175 12
220 8 241 7 186 12

Technical standards

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3