Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin dmin Lmin Hmin PN
(mm x mm) (in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
90 x 60 3 x 2 90 60 25 40 9
114 x 60 4 x 2 114 60 25 50 9
114 x 90 4 x 3 114 90 40 50 9

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3