Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin dmin Lmin H1min H2min PN
(mm x mm) (in x in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
114 x 90 x 90 4 x 3 x 3 131 97 274 289 308 12 x 6
140 x 90 x 90 5 x 3 x 3 158 97 307 314 364 12 x 6
168 x 90 x 90 6 x 3 x 3 188 97 342 340 420 12 x 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3