Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Lmin PN*
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
180 297 75 205 6
250 273 55 205 6
280 308 105 255 6
315 346 90 270 6
400 432 75 325 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3