Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Lmin Amin Bmin qmin PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
114 4 114.5 50 195 195 90 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3