Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Hmin Bmin L1min Z1min H1min PN
(mm x mm) (mm x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
27 x 21 27 x ½ 33 17 53 30 20 36 53 15
27 x 34 27 x 1 33 23 58 40 25 40 58 15

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3