Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Hmin Bmin D1min L1min Z1min H1min PN
(mm x mm) (mm x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 x 27 21 x ¾ 28 19 49 42 34 21 13 34 15
27 x 21 27 x ½ 34 17 52 36 32 20 15 35 15
27 x 34 27 x 1 34 23 58 52 44 25 17 42 15

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3