Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Hmin Bmin L1min Z1min H1min PN
(mm x mm) (mm x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 x 21 21 x ½ 28 15 45 29 21 24 45 15
27 x 27 27 x ¾ 33 18 53 35 21 28 49 15
34 x 34 34 x 1 42 21 61 45 25 32 55 15

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3