Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D H L PN
(mm x mm) (mm x in) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 x 21 21 x ½ 28 63 46 15
27 x 21 27 x ½ 34 70 53 15
27 x 27 27 x ¾ 34 73 49 15
21 x 27 21 x ¾ 28 66 45 15
34 x 21 34 x ½ 43 85 58 15
34 x 27 34 x ¾ 43 84 56 15

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3