Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Lmin Amin bmin PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
60 2 60.5 25 45 45 6
90 3 89.5 40 71 71 6
114 4 114.5 502 95 95 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3