Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Hmin dmin d1min Gmin PN
(mm) (in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
49 55 22 49 43 33 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3