Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3

 

Size Dmin D1 Zmin Lmin PN*
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
90 97 89.9 0 450 6
114 124 114.3 0 450 6
140 154 140.4 0 450 6
168 182 168 0 450 6
220 238 219.8 0 450 6
250 271 251.5 0 450 6
280 308 281.0 0 450 6

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3