Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin D1min Lmin L1min Amin P
(mm) (in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
90 x 60 3 x 2 60.5 89.5 40 25 28 6
114 x 60 4 x 2 60.5 114.5 50 25 50 6
114 x 90 4 x 3 89.5 114.5 50 40 40 6

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3