Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

Nối giảm trơn uPVC là phụ kiện uPVC Nhựa Đồng Nai sản xuất, đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8491-3:2011. Sản phẩm nối giảm trơn uPVC dày Nhựa Đồng Nai dễ dàng sử dụng trong xây dựng hệ thống tuyến ống, có nhiều kích thước để lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bạn có thể tham khảo thêm các phụ kiện uPVC Nhựa Đồng Nai loại dày khác để kết hợp khi triển khai hệ thống ống dẫn. Thông số chi tiết của nối giảm trơn uPVC tại bảng dưới đây:

Size Dmin D1min Zmin Lmin PN
(mm x mm) (in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
27 x 21 ¾ x ½ 33 28 6 71 15
34 x 21 1 x ½ 42 28 6 79 15
34 x 27 1 x ¾ 42 33 7 82 15
42 x 21 1¼ x ½ 51 28 13 88 15
42 x 27 1¼ x ¾ 51 33 12 91 15
42 x 34 1¼ x 1 51 42 9 93 15
49 x 27 1½ x ¾ 58 33 15 105 12
49 x 34 1½ x 1 58 42 12 107 12
49 x 42 1½ x 1¼ 58 51 8 107 12
60 x 34 2 x 1 71 42 18 121 12
60 x 42 2 x 1¼ 71 51 14 121 12
60 x 49 2 x 1½ 71 58 13 130 12
90 x 49 3 x 1½ 101 58 27 145 12
90 x 60 3 x 2 101 71 22 148 12
114 x 60 4 x 2 130 71 20 181 12
114 x 90 4 x 3 130 101 13 168 12
140 x 90 5 x 3 158 101 32 200 12
140 x 114 5 x 4 158 130 32 210 12
168 x 114 6 x 4 188 130 23 253 12
168 x 140 6 x 5 188 158 23 260 12
220 x 168 8 x 6 241 188 27 317 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3