Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Bmin D1min L1min Lmin PN
(mm x mm) (mm x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 x 21 21 x ½ 28 2 34 30 20 49 15
21 x 27 21 x ¾ 28 3 42 33 22 56 15
27 x 27 27 x ¾ 33 4 44 38 21 59 15
27 x 21 27 x ½ 33 3 31 27 16 50 15
34 x 34 34 x 1 42 4 53 46 25 64 15
34 x 27 34 x ¾ 42 4 40 35 13 59 15
42 x 42 42 x 1¼ 52 4 54 43 26 70 15
60 x 60 60 x 2 72 4 77 61 28 91 12

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3