Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Lmin L1min PN*
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
250 270.7 40 340 150 6
280 303 70 370 150 6
315 335 25 385 180 6
400 431 70 570 250 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3