Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Lmin PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (bar)
42 49 2 38 6
49 55 3 47 6
60 2 68 3 53 6
76 85 4 74 6
90 3 99 1 84 6
114 4 125 4 104 6
168 6 182 5 165 6
220 8 234 5 215 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3