Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D1 D2 R H L PN
(mm x mm) (mm x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 x 21 21 x ½ 21 26 16 19 31 15
27 x 27 27 x ¾ 26 32 20 20 33 15

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3