Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Hmin Z1min H1min PN*
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
220 238 65 185 300 420 6
280 307 110 260 370 520 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3