Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min PN
(mm x mm) (in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
90 x 60 3 x 2 102 39 103 72 67 132 12
114 x 60 4 x 2 131 46 130 72 63 147 12
114 x 90 4 x 3 131 41 125 102 108 192 12
140 x 90 5 x 3 158 48 153 102 108 212 12
140 x 114 5 x 4 158 59 164 131 112 216 12
168 x 114 6 x 4 188 70 202 131 94 226 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3