Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Hmin Z1min H1min PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
60 2 72 22 87 67 130 12
90 3 101 51 115 101 165 12
114 4 131 59 143 123 207 12
140 5 158 78 182 114 218 12
168 6 188 84 216 157 289 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3