Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Lmin PN*
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
250 272.4 100 250 6
280 309 40 190 6
315 345 62 242 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3