Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min PN*
(mm x mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
220 x 168 308 40 190 185 190 400 6
280 x 180 308 40 190 198 210 400 6
280 x 220 308 105 255 238 195 455 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3