Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D H L PN
(mm x mm) (mm x in) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 x 21 21 x ½ 28 82 16 15
27 x 21 27 x ½ 34 92 16 15
27 x 27 27 x ¾ 34 100 18 15
34 x 34 34 x 1 43 123 19 15

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3